Næringslivets samfunnsansvar: Australia

Sist oppdatert: 03.01.2017 // Dette notatet er ment å gi bedrifter som vil etablere seg i, drive eksport til eller import fra Australia informasjon om områder som berører næringslivets samfunnsansvar i Australia. Notatet supplerer Stortingsmelding nr. 10 (2008-2009) «Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi» som omhandler bedrifters samfunnsansvar generelt og som slår fast forventningen om at norske bedrifter skal være blant de fremste til å utvise samfunnsansvar.

Generelt

Rammebetingelsene for næringslivet i Australia skiller seg ikke vesentlig fra Norge. Næringslivet i Australia har åpne, velregulerte og politisk stabile rammevilkår. I sin rapport «Doing Business 2016», rangerer Verdensbanken Australia som det ellevte enkleste landet å starte opp en virksomhet i, og som nummer 13 på listen over land hvor det er enklest å drive næringsvirksomhet. Australske myndigheter oppmuntrer til utenlandske investeringer. Store geografiske avstander, både nasjonalt og til Norge, samt vesentlig sesong- og tidsforskjell til Norge er særlige forhold som kan ha betydning for norske bedrifter i Australia. I tillegg til dette kommer en markant annerledes føderal struktur i rettsvesenet og politiske prosesser.

Hvordan relevant lovgivning i Australia skiller seg fra lovgivningen i Norge
Australia er en føderalstat som består av seks delstater og to territorier. Australias føderale statssystem kan sammenlignes med USA og Canadas. Den australske grunnloven regulerer forholdet mellom den føderale og statlige myndighetsutøvelsen. Både føderale og statlige myndigheter vedtar og forvalter lover innen sine respektive myndighetsområder. Det føderale parlamentet vedtar og forvalter lover om bl.a. skatter, utenlandske investeringer, bank- og pengesystemet, telekommunikasjon, handel mellom delstater og med utlandet, varemerker og patenter. Delstatene og territoriene regulerer typisk utdanning, helse, politi, veier og samferdsel. I tillegg kan lokale eller kommunale myndigheter vedta og forvalte forskrifter og retningslinjer innenfor sitt distrikt med betydning for lokalt næringsliv. Spesielt relevant er vedtakelse og forvaltning av lokalt plan- og bygningsverk. Skatter og merverdiavgift (Goods and services tax, GST) innkreves av nasjonale myndigheter og allokeres senere til delstats- og lokale myndigheter.

Føderale, statlige og lokale lover og forskrifter håndheves av et uavhengig rettsvesen.

Rettssystemet er basert på det britiske, hvor lovene ikke utelukkende utvikles av lovgiver, men også av domstolene. Domstolsapparatet består av en føderal og en lokal gren. De to grenene har både eksklusiv og delt jurisdiksjon. Høyesterett (The High Court of Australia) er øverste instans i alle saker.

Norsk næringsliv som ønsker å drive virksomhet i Australia, bør sette seg nøye inn i gjeldende føderale, statlige og lokale lover og forskrifter. Det anbefales å finne informasjon hos Australian Trade Commission som vil kunne gi norske bedrifter en innføring i tiltak nødvendig for å drive virksomhet i Australia.

 

Særlige forhold av betydning for selskapers samfunnsansvar i Australia

Menneskerettigheter
Australia har ratifisert alle FNs kjernekonvensjoner på menneskerettighetsområdet. Australske myndigheter har oppnevnt en uavhengig menneskerettighetskommisjon (Australian Human Rights Commission) som har i oppgave å beskytte og fremme menneskerettigheter i Australia. Som ledd i sin virksomhet fokuserer kommisjonen også på næringslivets samfunnsansvar og hvordan selskaper kan arbeide for å beskytte og fremme menneskerettigheter.

Arbeidsliv
Det anbefales å sette seg nøye inn i lokale bestemmelser. Arbeidslivet i Australia er strengt regulert av føderal og statlig lovgivning, yrkesspesifikke bestemmelser (industrial awards) og ulike former for kollektive kontrakter. Disse stiller opp minimumskrav og rammer for ulike sider ved et arbeidsforhold som lønn, arbeidstid, overtid, og prosedyrer for tvisteløsning. Reguleringene er mer detaljerte enn man er vant med fra norsk rett. Arbeidsgivers ansvar for helse, miljø og sikkerhet går langt mens på noen punkter er vernet av arbeidstakeren svakere enn i Norge. Australia har ratifisert Den internasjonale arbeidstagerorganisasjonens (ILO) åtte kjernekonvensjoner. Disse dekker grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet som retten til å organisere seg og retten til kollektive forhandlinger (herunder streikeretten), eliminasjon av alle former for tvangs- og slavearbeid, avskaffelse av barnearbeid og eliminasjon av alle former for diskriminering i arbeidslivet.

Miljø
Australia har et sårbart miljø, er verdens tørreste kontinent og står i fare for å bli blant de land som rammes hardest av global oppvarming. Norske bedrifter i Australia bør ta hensyn til landets spesielt sårbare miljø. Miljøet har vært en drivkraft bak økt fokus på næringslivets samfunnsansvar i Australia. Lover for å beskytte miljøet utvikles og håndheves på føderalt, delstat- og lokalt nivå i Australia. Næringslivsaktiviteter som kan påvirke miljøet krever konsesjon og pålegges krav om rapportering. Sittende regjering har varslet en strømlinjeforming av denne prosessen for å gjøre det enklere for næringslivet. Det er også krav om at selskaper rapporterer om klimagassutslipp samt energiproduksjon og -forbruk. Forurensning kan medføre krav om erstatning. Australia har ratifisert FNs rammekonvensjon om klimaendring og Kyoto-protokollen, og har forpliktet seg til andre periode av Kyoto-protokollen. Det nasjonale kvotehandelssystemet Emissions Trading Scheme («karbonskatten») ble opphevet av Abbott-regjeringen i juli 2014.

Korrupsjon
Australia har ratifisert FNs konvensjon mot korrupsjon og anses for å være et av verdens minst korrupte land (9 av 177) ifølge Transparency International Corruption Perception Index 2013.

Urfolk
Den australske urbefolkningen har en unik tilknytning til den australske jorden. Jorden er av betydning for urbefolkningens kultur, åndsliv, historie og - særlig i rurale strøk - økonomisk evne. Siden 1990-tallet har en rekke begivenheter og granskninger kastet lys over urbefolknings vanskelige levevilkår i Australia. I dag arbeider den australske regjeringen gjennom et bredt spekter av programmer og virkemidler for å bedre forholdene for urbefolkningen, herunder via tilgang og eierskap til land. Samtidig har FNs spesialrapportør for urfolksrettigheter pekt på at det fortsatt er et gap mellom urbefolkningens og den øvrige befolkningens sosiale og økonomiske velferd, levestandard og mulighet til å verne egen kultur i det australske samfunnet. Utvinning av naturressurser vil ofte fordre konsultasjon med stedlig urbefolkning. Flere steder vil det være forventning om slik konsultasjon selv om det ikke er regulert i lovgivning. Norske bedrifter i Australia bør være oppmerksom på disse forholdene og konsultere lokale myndigheter eller bransjeorganisasjoner.

 

Utviklingen av samfunnsansvar i Australia
Temaet næringslivets samfunnsansvar er under utvikling i Australia, og forventningen til at næringslivet tar ansvar for samfunnet øker. Miljøsaken er en viktig drivkraft.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har utviklet retningslinjer for flernasjonale selskaper som dekker sentrale områder for ansvarlig forretningsdrift. Australia er medlem i OECD. Norske bedrifter kan bli klaget inn for det nasjonale kontaktpunktet for OECDs retningslinjer. Det australske nasjonale kontaktpunktet for OECDs retningslinjer er Executive Member of the Foreign Investment Review Board.

Australske krav til næringslivet om rapportering er generelt vide nok til å åpne for rapportering om sider av virksomheten som ikke utelukkende berører økonomiske forhold, men også samfunnsmessige. En undersøkelse utført av KPMG viser at australske selskaper er blant de ledende hva gjelder rapportering om slike forhold.

Global Reporting Initiative (GRI) har utviklet et eget rammeverk for rapportering om økonomiske, miljømessige og sosiale forhold. Dette utgjør en anerkjent internasjonal standard for rapportering. GRI støttes finansielt av australske myndigheter og den australske regjeringen er medlem i GRIs statlige rådgivingsgruppe. St James Ethics Centre er ressurssenter for GRI i Australia.

 

Ytterligere informasjon
Dette notatet er utarbeidet av Den norske ambassaden i Canberra. Notatet gir ingen uttømmende oversikt over alle forhold som kan ha relevans i forhold til næringslivets samfunnsansvar i Australia. Ytterligere informasjon om næringslivets samfunnsansvar er tilgjengelig hos bl.a. Australian Centre for Corporate Social Responsibilities, Responsible Investment Association Australasia, det australske finansdepartementet, INTSOK (Organisasjon for internasjonalisering av norsk leverandørindustri innen olje og gass) og Innovasjon Norge. Ta gjerne kontakt med Den norske ambassaden i Canberra for ytterligere informasjon om næringsliv i Australia.


Bookmark and Share