Næringslivets samfunnsansvar: New Zealand

Sist oppdatert: 05.11.2013 // Dette notatet er ment å gi bedrifter som vil etablere seg i, drive eksport til eller import fra New Zealand informasjon om områder som berører næringslivets samfunnsansvar i New Zealand. Notatet supplerer Stortingsmelding nr. 10 (2008-2009) «Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi» som omhandler bedrifters samfunnsansvar generelt, og som slår fast forventningen om at norske bedrifter skal være blant de fremste til å utvise samfunnsansvar.

Generelt om rammevilkår for norsk næringsliv i New Zealand
New Zealand er både politisk og økonomisk et meget stabilt land, og forholdene for næringslivet skiller seg ikke vesentlig fra norske forhold. Næringslivets rammevilkår i New Zealand er velregulerte. I følge Verdensbankens målinger for forretningsreguleringer, «Doing Business 2014», ble New Zealand rangert som det landet i verden hvor det er enklest å starte opp en bedrift, og verdens tredje enkleste land å drive næringsvirksomhet i. Newzealandske myndigheter oppmuntrer til utenlandske investeringer.

I tillegg til de krav som følger av lover, regler og internasjonale konvensjoner som regulerer bedrifters virksomhet i New Zealand, stiller ulike interessenter større krav og har høyere forventninger til bedrifters etikk, arbeidsmiljø og samfunnsansvar enn tidligere. Dette bidrar til at bedrifter som respekterer samfunnsansvar som del av sin arbeidsstrategi, oppnår større lønnsomhet gjennom økt tillit, respekt og renommé.

Den lange avstanden til Norge samt vesentlig tidsforskjell er faktorer som vil være av betydning for norske bedrifter i New Zealand.

 

Hvordan relevant lovgivning i New Zealand skiller seg fra lovgivningen i Norge
New Zealand er et konstitusjonelt monarki med et demokratisk, parlamentarisk styresett. Parlamentet i New Zealand vedtar og forvalter nasjonale lover vedrørende regulering av skatter og avgifter, ansettelser, lønninger, utenlandske investeringer, bank- og pengesystemet, handel med utlandet pluss varemerker og patenter. Lokale myndigheter kan vedta og forvalte forskrifter innenfor sine distrikter med betydning for lokalt næringsliv, særlig vedtakelse og forvaltning av plan- og bygningsverk. Lover og forskrifter håndheves av det newzealandske rettsvesenet.

Norsk næringsliv som ønsker å etablere seg og/eller drive virksomhet i New Zealand, bør sette seg nøye inn i gjeldende statlige, så vel som lokale lover og forskrifter. New Zealand Trade & Enterprise [KG1] har detaljert informasjon om praktiske og juridiske forhold for investeringer i New Zealand. Det samme har amerikanske Department of Commerce’s International Trade Administration.

 

Særlige forhold av betydning for selskapers samfunnsansvar i New Zealand

Menneskerettigheter
New Zealand har ratifisert alle FNs kjernekonvensjoner på menneskerettighetsområdet. Newzealandske myndigheter har oppnevnt en uavhengig menneskerettighetskommisjon (New Zealand Human Rights Commission) som har i oppgave å fremme menneskerettigheter i New Zealand.

Arbeidsliv
Arbeidslivet i New Zealand er strengt regulert av statlig lovgivning og lokale forskrifter og er supplert av ulike former for kollektive kontrakter som til sammen setter opp minimumskrav og rammer for ulike sider av arbeidsforhold som lønn, arbeidstid, overtid og prosedyrer for tvisteløsning. Arbeidsgiverens ansvar for helse, miljø og sikkerhet for sine ansatte strekker seg relativt langt og blir strengt regulert gjennom Health and Safety in Employment Act av 1992.

New Zealand er en av grunnleggerne av Den internasjonale arbeidstagerorganisasjonen (ILO) og har ratifisert dens 8 kjernekonvensjoner som regnes som grunnleggende innenfor arbeidslivet. Disse dekker grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet, som for eksempel retten til å organisere seg og retten til kollektive forhandlinger (herunder streikeretten), eliminasjon av alle former for tvangs- og slavearbeid, avskaffelse av barnearbeid og eliminasjon av alle former for diskriminering i arbeidslivet.

Miljø
Miljø er et sentralt tema i New Zealand og norske bedrifter bør respektere og sette seg inn i lover og regler for beskyttelse av miljøet. Miljøet har vært en viktig bidragsyter til det økte fokuset på næringslivets samfunnsansvar i New Zealand. Lover for å beskytte miljøet håndheves statlig så vel som lokalt i New Zealand. New Zealand har ratifisert FNs rammekonvensjon om klimaendring og Kyoto-protokollen, men har ikke forpliktet seg til andre periode av Kyoto-protokollen. For mer informasjon om miljølover i New Zealand, se: Envoronmental Protection Authority. For andre nasjonale miljøbeskyttelsestiltak, se: Miljødepartementet i New Zealand.

Korrupsjon

New Zealand har ratifisert FNs konvensjon mot korrupsjon og ble i 2013 listet som det landet med lavest korrupsjon i verden (sammen med Danmark) av Transparency International. Til sammenligning kom Norge på 7. plass med 85. Korrupsjon er dermed ikke et stort tema for norske bedrifter i New Zealand.

 

Utviklingen av samfunnsansvar i New Zealand
Samfunnsansvar er et sentralt tema for bedrifter i New Zealand selv om det fremdeles er under utvikling. Samfunnets forventninger til at næringslivet skal ta sosialt ansvar er stadig økende i New Zealand.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har utviklet retningslinjer for flernasjonale selskaper som dekker sentrale områder for ansvarlig forretningsdrift. New Zealand er medlem i OECD, og norske bedrifter i New Zealand kan dermed bli klaget inn for det nasjonale kontaktpunktet for OECDs retningslinjer. Det newzealandske nasjonale kontaktpunktet for OECDs retningslinjer er Ministry of Business, Innovation and Employment.

Rapporteringer blir i økende grad brukt for å fremme næringslivets samfunnsansvar i New Zealand. Global Reporting Initiative (GRI) har utviklet et eget rammeverk for rapporteringer om økonomiske, miljømessige og sosiale forhold. Dette utgjør en anerkjent internasjonal standard for rapporteringer. Norske myndigheter anbefaler og fremhever viktigheten av GRI som et rapporteringsverktøy for bedrifter.

 

Ytterligere informasjon
Dette notatet er utarbeidet av Den norske ambassaden i Canberra. Notatet gir ingen uttømmende oversikt over alle forhold som kan ha relevans for næringslivets samfunnsansvar i New Zealand. Ytterligere informasjon om næringslivets samfunnsansvar er tilgjengelig hos bl.a. New Zealand Ministry for the Environment, New Zealand Treasury, INTSOK (Organisasjon for internasjonalisering av norsk leverandørindustri innen olje og gass) og Innovasjon Norge.

The New Zealand Scandinavian Business Association er et næringslivsforum for skandinaviske næringslivsinteresser i New Zealand. Ta gjerne kontakt med Den norske ambassaden i Canberra, Australia for ytterligere informasjon om næringsliv i New Zealand.


Bookmark and Share