Næringslivets samfunnsansvar: Papua Ny Guinea

Sist oppdatert: 05.11.2013 // Dette notatet er ment å gi bedrifter som ønsker å etablere seg i, drive eksport til eller import fra Papua Ny-Guinea (PNG) informasjon om områder som berører næringslivets samfunnsansvar. Notatet supplerer Stortingsmelding nr. 10 (2008-2009), «Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi» som omhandler bedrifters samfunnsansvar generelt, og som slår fast forventningen om at norske bedrifter skal være blant de fremste til å utvise samfunnsansvar.

Generelt om rammevilkår for norsk næringsliv i PNG
Ved etablering i PNG er det flere forhold norske selskaper bør være oppmerksomme på.

De politiske forholdene i landet krever særlig årvåkenhet og god håndtering av utfordringer knyttet til samfunnsansvar og korrupsjon. Det er også store forskjeller med hensyn til økonomisk og sosial utvikling innad i landet. Kulturforskjellene mellom PNG og Norge er betydelige. Bedrifter som vurderer etablering i PNG, bør gjøre seg godt kjent med hovedaspektene knyttet til samfunnsansvar, særskilte forhold knyttet til sin bransje og aktuelle geografiske områder. Bedriftene bør gjøre grundige risikovurderinger og holde seg løpende informert om utviklingen i landet, slik at medvirkning til menneskerettighetsbrudd og andre mulige negative konsekvenser unngås. Kriminalitet er omfattende, og sikkerhet bør vurderes nøye.

Ifølge FNs Utviklingsprogram (UNDP) Human Development Index 2014 (HDI) er PNG et av verdens minst utviklede land, rangert som nr. 157 av 187 målte land hva gjelder menneskelig utvikling. PNG vil trolig oppnå kun ett av  FNs åtte tusenårsmål innen 2015. Befolkningen er kulturelt og geografisk svært ulikeartet og består av mer enn 700 forskjellige kulturelle grupper hvorav mange er i konflikt med hverandre.

Til tross for forventning om at PNGs økonomiske vekst vil fortsette de neste årene, blant annet fordi landet er rikt på energi-, jordbruks- og mineralressurser, står landet overfor store utfordringer. Det amerikanske utenriksdepartementet trekker frem svakt fungerende statsinstitusjoner, korrupsjon, begrenset evne til å levere grunnleggende tjenester, en dårlig helsesektor og et alvorlig og stadig økende HIV/AIDS-problem som de viktigste.   

Det forventes samtidig at PNGs vekstrate vil avta noe, som følge av at investeringsraten knyttet til LNG-prosjekter er fallende. IMF estimerer en vekst på 5,8% i 2014, ned fra 9% i 2011. Anslaget for 2015 er imidlertid på hele 19,5% grunnet store prosjekter, men vil falle tilbake til rundt 4% i de påfølgende år. Økonomien i landet er imidlertid sårbar for svingninger i verdensøkonomien, ettersom nærmere tre fjerdedeler av landets vareeksport består av gull, kobber og olje. Til tross for at PNG har opplevd sammenhengende økonomisk vekst siden 2003, har det ifølge Human Development Reports ikke resultert i bedre levekår for befolkningen.

Verdensbanken og International Finance Corporations rapport «Doing Business 201 rangerer PNG som nummer 133 av 189 på listen over land hvor det er enklest å drive næringsvirksomhet, og som nummer 130 av 189 når det gjelder hvor enkelt det er å etablere en ny bedrift. Dette betyr at PNG faller på listen. Rapporten inneholder også annen relevant informasjon om investeringsklimaet i PNG.

Det amerikanske utenriksdepartementet har detaljert informasjon om praktiske og juridiske forhold for investeringer i PNG.

 

Hvordan relevant lovgivning i Papua Ny-Guinea skiller seg fra lovgivningen i Norge
PNG er et konstitusjonelt monarki med parlamentarisk styresett. Statsoverhode er Dronning Elisabeth II, representert ved en generalguvernør. PNG ble uavhengig fra Australia i 1975. Forholdet til Australia som tidligere kolonimakt, største bistandsyter og handelspartner står fortsatt i en særstilling på grunn av den geografiske nærheten og de historiske båndene.

Valg til parlamentet avholdes minimum hvert femte år. Parlamentet velger statsminister som utnevner medlemmer til kabinettet fra statsministerens parti eller koalisjon. PNG består av 19 provinser og ett hoveddistrikt (Port Moresby). Etter valget i 2012 er de største politiske partiene National Alliance (NA), Truth Heritage Empowerment Party, United Resources Party (URP), PNG Party (PNGP) og People's National Congress. Landets statsminister, Peter O’Neill, representerer sistnevnte parti. Regjeringen har flertall i parlamentet med ca. 108 av 111 seter.

Norsk næringsliv som ønsker å etablere seg og/eller drive virksomhet i PNG, bør sette seg nøye inn i gjeldende statlige, så vel som lokale, lover, forskrifter og forhold.

 

Særlige forhold av betydning for selskapers samfunnsansvar i PNG
Menneskerettigheter

Store deler av befolkningen lever i avsidesliggende deler av landet der tilgangen til helse-, utdannings- og transporttjenester er svært begrenset. Urbanisering, fattigdom, arbeidsledighet og uro i byene er økende. Amnesty Internationals årsrapport fra 2013[KG1]  mener at myndighetene i liten grad adresserer den utbredte volden mot kvinner, og er bekymret over høy grad av korrupsjon blant politiet.

Human Rights Watch World Report fra 2014 nevner vold mot kvinner og mangel på rettssikkerhet som sentrale utfordringer. Organisasjonen hevder at tortur forekommer, og at fengselsforholdene er kritikkverdige.

Ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter er det et bekymringsfullt høyt nivå av vold mot, og seksuelt misbruk av, jenter og kvinner i PNG. Kvinner er også svært underrepresentert i landets styringsinstitusjoner. Ved valget i 2012 ble tre kvinner valgt inn i Parlamentet.

PNG har ingen nasjonal menneskerettighetsinstans. Ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter er det sterkt behov for kapasitetsbygging vedrørende menneskerettigheter.

Myndighetene gjeninnførte dødsstraff for flere straffbare handlinger (bl.a. grov kriminalitet, voldtekt og drap) i mai 2013, og har som mål å gjennomføre henrettelser i 2014.

Fra norske myndigheters side forventes det at norske bedrifter respekterer menneskerettighetene. Det anbefales derfor at norske bedrifter foretar en grundig risikoanalyse av egen og eventuelle forretningspartneres virksomhet i PNG, slik at medvirkning til menneskerettighetsbrudd unngås.

Arbeidsliv
UNESCO Institute for Statistics anslår at rundt 72 % av den voksne befolkningen på PNG er lese- og skrivekyndige. En stor del av utdanningssystemet drives av religiøse institusjoner.

Utenlandske bedrifter må først registreres hos The Registrar for Companies for å kunne etablere seg i PNG. Det regnes som et lovbrudd om bedriften er i drift uten først å ha registrert seg hos Companies Office. Investorer bør også være klar over at til tross for at en bedrift er registrert som utenlandsk, er bedriften i tillegg lovpålagt å følge papuansk lov. Bedrifter som er inkorporert i PNG er pålagt å ha minimum to direktører hvorav minst én må være fastboende. Utenlandske bedrifter registrert i PNG er pålagt å ansette en fastboende agent for bedriften.

PNG har ratifisert Den internasjonale arbeidstagerorganisasjonens (ILO) åtte kjernekonvensjoner. Disse dekker grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet som retten til å organisere seg og retten til kollektive forhandlinger (herunder streikeretten), eliminasjon av alle former for tvangs- og slavearbeid, avskaffelse av barnearbeid og fjerning av alle former for diskriminering i arbeidslivet. De politiske forbindelsene mellom Norge og PNG har så langt vært meget beskjedne og samhandelen er marginal. Norske rederier har vært engasjert i shipping av malmer og metaller fra gruveindustrien i PNG.

Miljø
PNG er et av de land i verden som har mest uberørt natur og nærmere 85 % av hovedøya er dekket av regnskog. Øya Ny Guinea, som deles av PNG og Indonesia, har verdens tredje største tropiske regnskog etter Brasil og Kongo. Vernede områder i PNG utgjør imidlertid kun 1,29 millioner hektar, eller ca. 2,8 % av PNGs totale landareal.

Industriell hogst har økt med andelen utenlandske operatører som opererer i området. PNG er den største eksportøren av tropisk regnskogtømmer i Oseania og det forekommer angivelig ulovlig skogsdrift. I PNG er det grunnlovfestet at eiendomsretten til skog og land tilhører private grunneiere og ikke staten. 97-98 % av landet eies av lokale stammer som i prinsipp skal gi samtykke til etablering av virksomhet på landområdene. Ifølge Amnesty International er det flere eksempler på at staten har forsøkt å selge rettigheter uten å konsultere skogeierne. Uklarhet rundt landrettigheter er derfor en stor utfordring for utviklingen av bærekraftig ressursforvalting og bevaring av regnskogen.

PNG er særlig sårbart for klimaendringer både mht. sykdommer, havnivå og tropiske sykloner. Malaria, japansk encefalitt, denguefeber, tuberkulose og vannbårne parasitter er utbredt i PNG.

Korrupsjon
Transparency Internationals Corruption Perception Index 2013 rangerer PNG på 144. plass av 175 land målt for korrupsjon, og som det mest korrupte landet i Oceania. Ifølge Transparency International er korrupsjon og ineffektive statsinstitusjoner, samt omfattende kriminalitet og vold de viktigste hindrene for utvikling i PNG.

Transparency International PNG (TIPNG) er en ikke-statlig organisasjon som jobber mot korrupsjon i PNG. Medlemskap er tilgjengelig for enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter. TIPNG mener myndighetenes manglende fokus på korrupsjon skyldes mangel på gjennomsiktighet og at endringer må skje på nasjonalt nivå. Organisasjonen hevder at begrenset ansvarliggjøring for korrupsjon, et ineffektivt politisk system og mangel på effektive disiplinære prosesser innebærer store utfordringer for entreprenører.

PNG har ikke ratifisert FN-konvensjonen mot korrupsjon. Norske bedrifter bør være oppmerksomme på korrupsjonsutfordringen ved etablering av bedrifter i PNG. Det forventes at norske bedrifter aktivt motarbeider korrupsjon og utviser størst mulig grad av åpenhet knyttet til pengestrømmer. Utenriksdepartementets informasjonsportal, Business Anti-Corruption Portal, inneholder blant annet verktøy for antikorrupsjonsarbeid i bedrifter.

 

Ytterligere informasjon
Rapporteringer blir i økende grad brukt for å fremme næringslivets samfunnsansvar i PNG. Global Reporting Initiative (GRI) har utviklet et eget rammeverk for rapporteringer om økonomiske, miljømessige og sosiale forhold. Dette utgjør en anerkjent internasjonal standard for rapporteringer.

Ytterligere informasjon om næringslivets samfunnsansvar er tilgjengelig hos Australias utenriks- og handelsdepartement og hos Australia Trade Commission.

Dette notatet er utarbeidet av Den norske ambassaden i Canberra, Australia. Notatet gir ingen uttømmende oversikt over alle forhold som kan ha relevans i forhold til næringslivets samfunnsansvar i PNG. For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Den norske ambassaden i Canberra.


Bookmark and Share