Bilaterale forbindelser

Last updated: 24.06.2013 // Diplomatiske forbindelser ble opprettet i 1998. De politiske forbindelsene mellom Norge og Cookøyene er meget beskjedne.


Cookøyene har et honorært generalkonsulat i Oslo, som ett av totalt fem på verdensbasis.

Det er beskjeden bilateral kontakt mellom Cookøyene og Norge, og det har ikke funnet sted bilaterale besøk på politisk nivå.

Norge inngikk sammen med øvrige nordiske land i desember 2009 en bilateral skatteavtale med Cookøyene. Avtalen innebærer utvidet utveksling av informasjon og er ledd i regjeringens bekjempelse av skatteparadiser. Avtalen har ennå ikke trådt i kraft i påvente av notifikasjon fra Cookøyene om nasjonal gjennomføring av avtalens bestemmelser.

 

Samhandelen med Cookøyene er liten, men økende. Det har de siste årene reist omkring 600 norske turister til Cookøyene årlig.

År Eksport fra Norge* Import til Norge* Bilateral bistand fra Norge*
2009 0.1 0.1 0
2008 0 39.7 0
2007 11.5 17.1 0
2006 1.4 0.079 0
2005 0 0.073 0
2004 0 0.088 0
2003 0 0.097 0

* Mill. NOK


Bookmark and Share